Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

2005-2009 SEAMLESS

Název projektu v češtině:

SEAMLESS - Systém modelování pro životní prostředí a zemědělství; v návaznosti na Evropskou vědu a společnost

Název projektu v jazyce originálu:

SEAMLESS - System for Environmental and Agricultural Modelling; Linking European Science and Society

ID projektu: 

GOCE Contract No. 010036

Zadavatel: 

Evropský výzkumný program - 6. rámcový program,

 • Integrace a posílení Evropského výzkumného prostoru
 • integrovaný projekt
  (Integrating and strengthening the ERA - Integrated project)

Doba řešení celkem: 

4 roky,

začátek: leden 2005, konec: březen 2009

Nositel projektu: 

Koordinátor - Dr. Martin van Ittersum - Wageningen University, Costweg 50, Wageningen, 6700 HB, Nizozemsko

Spolunositel: 

Institute of Landscape Ecology ČR, ÚZEI ČR, Danish Centre for Forest, Landscape and Planning Dánsko, Cemagref Francie, CIRAD Francie, IAMM Francie, INRA Francie, National University of Ireland, Galway Irsko, Agricultural Research Council Itálie, Joint Research Centre Itálie, Institut d'Economie Rurale Mali, Humboldt University of Berlin Německo, University of Bonn Německo, ZALF Německo, Alterra Nizozemsko, LEI Nizozemsko, Plant Research International Nizozemsko, Wageningen University Nizozemsko, Norwegian University of Life Sciences Norsko, Warsaw Agricultural University Polsko, University of Évora Portugalsko, LUCSUS, Lund University Švédsko, Lund University Education AB Švédsko, AntOptima Švýcarsko, IDSIA-SUPSI Švýcarsko, University of Vermont USA, Centre for Rural Economy, University of Newcastle V. Británie, School of Geosciences, University of Edinburgh V. Británie, University of Aberdeen V. Británie

Zodpovědná osoba: 

Ing. Václav Voltr, CSc.
další řešitelé: Ing. Marie Trantinová, RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Dr.

Anotace

Cílem projektu je vývoj integrovaného a operativního rámce soustavy modelů. Tento rámec může být využit pro sledování dopadu alternativní zemědělské a environmentální politiky na trvale udržitelný rozvoj v Evropě.

Projekt SEAMLESS vyvine integrovaný pracovní rámec s názvem SEAMLESS-IF. Tento systém bude obsahovat modely simulující dopady na životní prostředí a ekonomiku, vliv zemědělství na trvale udržitelný rozvoj včetně sociálních dopadů a bude hodnocený v různých územních celcích od farmy až po celosvětový pohled, umožňující obousměrnou analýzu. Pro usnadnění ovládání kombinace kvantitativních, biofyzikálních a ekonomických modelů a databází bude použita inovovaná softwarová architektura a těchto nástrojů bude využito i po ukončení výzkumného úkolu.

Integrovaný rámec předpokládá zpracování odpovídajících indikátorů, nástrojů a databází a tvorbu softwarové architektury.

Indikátory budou vyvinuty pro sdělování klíčových informací pro uživatele i mezi jednotlivými prostorovými dimenzemi nebo disciplínami. K indikátorům budou definovány postupy pro stanovení prahových hodnot a pro analýzu vztahů mezi indikátory. Pro zohlednění institucionálních a společenských souvislostí budou do projektu začleněny také kvalitativní nástroje. SEAMLESS-IF bude vyvinutý reflexivně, s použitím vybraných testovacích území. Vývoj systému bude užívat přístupy zajišťující účast všech uživatelů při jejich zapojení a pro rozšíření systému, a zajišťovat použitelnost pro všechny uživatele (EK, GŘ pro výzkum, zemědělství a prostředí).

Aktivity v letech

2005

Vývoj indikátorů pro sledování a vyhodnocování opatření pro zajištění trvale udržitelného zemědělství.
Byla provedena analýza ekonomických indikátorů trvalé udržitelnosti, sestavení matice tematických indikátorů včetně analýzy toho, kde indikátory dosud chybí a bude je nutno dále rozvinout. Výstup byl obsažen ve zprávě PD 2.2.2 a ve výstupu tematického úkolu MZe č. 11 - DÚ 8 (4248).

2006

 1. Popis vybraných ekonomických indikátorů včetně teoretických základů a způsobu výpočtu, tzv. factsheety.
 2. Analýza indikátoru multifunkcionality. Bylo provedeno rozsáhlé databázové a statistické porovnání názorů obyvatel regionu Pomoraví s přírodními, výrobními a ekologickými faktory a výsledky byly zobecněny. Dále byl proveden rozbor vztahu zemědělství, sociálních a ekologických podmínek na základě celostátních databází ČÚZK, LPIS, FADN, ÚKZÚZ, ČSÚ. Výsledkem byl lineární model vztahu zemědělství k sociálnímu a environmentálnímu pilíři podle jednotlivých měřitelných indikátorů. Dále bylo provedeno metodické a statistické odvození nákladů na jednotlivé složky multifunkcionality - environmentální, tvorba krajiny a sociální (zaměstnanost na venkově).
 3. Analýza a vývoj prahových hodnot a omezení pro ekonomické indikátory pro potřeby modelového výpočtu ex-ante analýzy. V rámci jednotlivých ekonomických indikátorů byly posouzeny možnosti ex-ante analýzy. Vývoj prahových hodnot byl rozvinut zejména v oblasti vstupních intenzifikačních faktorů pro produkci výroby a kapitálu.

Výstup: PD 2.3.2, PD 2.5.2

2007

 • Další vývoj popisných údajů jednotlivých indikátorů.
 • Vizualizace kompozitních indikátorů. Byla provedena analýza použitých přístupů k tvorbě kompozitních indikátorů, bylo zpracováno intervalové porovnání individuálních a kompozitních indikátorů k posouzení vzájemného vývoje na základě komplexního lineárního modelu českého zemědělství a návrhu kompozice environmentálního, sociálního a ekonomického pilíře.

Další aktivity budou naplánovány v průběhu výročního zasedání.

2008

 1. Zpracování podkladů k ekonomickým indikátorům pro prototyp 3 SEAMLESS-IF. Aktualizace popisných informací.
 2. Kompletace nových ekonomických indikátorů - návrh kapitálových indikátorů.
 3. Zpracování vzájemných vazeb mezi indikátory.

2009

 1. Účast na konferenci spolupořádané projektem Seamless v Edmond aan See, Hotel Zuiderduin, 9. 3.-12. 3. 2009 při příležitosti ukončení projektu.
 2. Spoluúčast na příspěvku Bockstaeller a kol.: A Structural set of Indicators for Integrated Assessment of future agri-environmental policies.

Website projektu:
http://www.seamless-ip.org/

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě